Her graver vi

Når vi udskifter vand- og spildevandsledninger, er vi ofte nødt til at grave i veje og fortorv. Herunder kan du se, hvor vi er i gang med større anlægsarbejder. Akut gravearbejde på grund af brud bliver annonceret på forsiden.

Dette kort viser også planlagte gravearbejder. Blå dråbe er vandarbejde – rød dråbe er kloakarbejde. Hvis du zoomer ind på kortet, kommer der information om strækningen, der er berørt, og tidsplan.

 

Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes plan at bebygge området langs Helsingør Motorvejen med både erhverv og kollegieboliger. Derfor skal Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægge nye spildevandsledninger fra Statoil til Akademivej. Vores entreprenør indleder med at bore en spildevandsledning under Lundtoftegårdsvej lige nord for Lyngbygårdsvej.

Det betyder, at vejen ikke skal graves op under arbejdet, og derfor kommer det ikke til at påvirke trafikken. Spildevandsledningen skal tilsluttes en brønd på parkeringspladsen på hjørnet af Lundtoftegårdsvej-Lyngbygårdsvej. Derfor vil der være lidt gravearbejde omkring brønden på parkeringspladsen. Når vi er færdige, vil belægning med mere blive reetableret, og vi søger selvfølgelig for at ryde op efter os.

Efterfølgende fortsætter arbejde langs Lundtoftegårdsvej frem til Akademivej.


Lyngby-Taarbæk Forsyning er ved at etablere en regnvandsledning i Taarbæk Strandvej fra rundkørslen og ned til nr. 40 ved Bombegrunden. Arbejdet varer året ud og betyder, at Taarbæk Strandvej er spærret for gennemkørsel.

Arbejdet begynder ved Taarbæk Strandvej 42, og der arbejdes op mod rundkørslen. Vejen vil være afspærret cirka 40-70 meter ad gangen, og det er ikke muligt for beboere at køre til deres ejendom i bil, når der graves ud for ejendommen.

Beboerne varsles inden der graves ud for deres ejendom, så de kan nå at flytte bilen. Der er mulighed for gratis p-licenser til de berørte, og de vil høre nærmere fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Bus 388 er omlagt i byggeperioden. Den vil køre ind fra Taarbæk nord og køre ned til rundkørslen, hvorfra den returnerer til Strandvejen – se mere på dinoffentligetransport.dk.

Arbejdet kan desværre ikke undgå at medføre støjgener for beboere i området.

Der vil blive taget hensyn til madudbringning og særlige transportbehov under anlægsperioden.

Det er entreprenørfirmaet Gorm Hansen & Søn A/S, som udfører arbejdet.

 

Hvorfor etablerer vi en regnvandsledning?
Klimaforandringerne giver mere nedbør og kraftigere regnskyl i sommermånederne. Mange kloakker har svært ved at rumme de store og pludselige vandmængder, og derfor har vi de seneste år oplevet oversvømmelser og overløb af spildevand flere steder.

For at mindske problemerne i Taarbæk er Lyngby-Taarbæk Forsyning ved at etablere en separat regnvandsledning i Taarbæk Strandvej fra rundkørslen og ned til nr. 40 ved Bombegrunden. Når regnvand bliver separeret fra spildevand, bliver spildevandsledningerne ikke påvirket så meget af kraftig regn, og dermed mindskes risikoen for oversvømmelser og overløb af spildevand til Øresund. Regnvandsledningen er således en del af fremtidssikringen af kloaksystemet i Taarbæk.

 

 


Vi er i gang med sidste etape af klimatilpasningsprojektet omkring Lyngby Stadion.

Arbejdet består af tre delprojekter – et regnvandsbassin i Badeparken, et regnvandsbassin ved Slotsvænget og 10 vejbede på Lundtoftevej.

Alle veje i området vil være farbare i anlægsperioden.

 

Læs mere om projektet her.