Her graver vi

Når vi udskifter vand- og spildevandsledninger, er vi ofte nødt til at grave i veje og fortorv. Herunder kan du se, hvor vi er i gang med større anlægsarbejder. Akut gravearbejde på grund af brud bliver annonceret på forsiden.

Dette kort viser også planlagte gravearbejder. Blå dråbe er vandarbejde – rød dråbe er kloakarbejde. Hvis du zoomer ind på kortet, kommer der information om strækningen, der er berørt, og tidsplan.

 

I forbindelse med den nye letbane skal Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægge en spildevandsledning i Lehwaldsvej. Ledningen skal føres fra Lehwaldsvej til Buddingevej gennem parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej – se kortet nederst.

Arbejdet vil påvirke trafikken på Lehwaldsvej og også parkeringsmulighederne på parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej.

Det er entreprenøren Aarsleff, der skal stå for arbejdet. Aarsleff etablerer byggeplads i uge 30 og begynder det forberedende arbejde i uge 31.

I uge 32 begynder gravearbejdet, og i de første par uger vil der være støjgener under spunsning.

Lehwaldsvej vil blive spærret omkring 12. august, og derfor vil der være indkørsel via Engelsborgvej.

Arbejdet vil foregå i almindelig arbejdstid mellem kl. 7-18, og det forventes at stå på til andet kvartal af 2020.

 

 


Vi anlægger en ny råvandsledning og to skylleledninger på Akademivej. Arbejdet foregår fra hjørnet af Akademivej/Centrifugevej og ned til hjørnet af Akademivej/Lundtoftegårdsvej.

Arbejdet udføres af entreprenørfirma Zacho-Lind. Fortovet bliver gravet op, men arbejdet får ikke nævneværdig betydning for trafikken.

Arbejdet forventes afsluttet i udgangen af juli 2019.

 


Vi renoverer forsyningsledning og stikledninger Bjælkevangen i perioden 20.5.2019 til 30.8.2019.

Arbejdet foregår fra hjørnet af Bjælkevangen/Vejporten og ned til hjørnet af Bjælkevangen/Rævehøjvej.

Arbejdet udføres af Lyngby-Taarbæk Forsynings egne folk. Fortovet bliver gravet op, men arbejdet får ikke nævneværdig betydning for trafikken.

 


I marts 2019 gik vi i gang med et større projekt på grunden, hvor det tidligere Ålebækken renseanlæg lå – det er på hjørnet af Bredevej og Teknikerbyen.

Arbejdet skyldes, at vi skal rense grunden for jordforurening og etablere to nye spildevandsbassiner.

 

Projektet skal reducere overløb og lugtgener
Ålebækken renseanlæg lå tidligere på grunden. Det blev taget ud af drift omkring 1980, men den gang fjernede man ikke de gamle installationer. På grunden er der også et spildevandsbassin, som stadig bliver brugt ved kraftige regnskyl. Det giver af og til nogle lugtgener ved Teknikerbyen, og hvis bassinet bliver fyldt, er der et overløb til Mølleåen.

For at reducere risikoen for overløb til Mølleåen etablerer vi to underjordiske spildevandsbassiner. Ved kraftige regnskyl vil de tilbageholde en stor del af vandet, så kloaknet og Mølleåværket ikke bliver overbelastet. Hvis der kommer rigtigt meget vand, vil det eksisterende spildevandsbassin også blive taget i brug.

Jorden på grunden er lettere forurenet, og derfor skal vi fjerne de øvre jordlag. Og vi fylder også de gamle bassiner op med jord, så der ikke er fare for at falde i dem, når området bliver åbnet.

Første del af arbejdet var at fælde træer på grunden, så den forurenede jord kan fjernes. Derfor kan beboere i området og hundeluftere og motionister på stien langs Mølleåen kan nu se arealet, der tidligere lignede en skov.

Når entreprenørerne er færdige, åbner vi området for offentligheden. Her vil nogle af de gamle betoninstallationer være bevaret og fremstå som skulpturer i den natur, der breder sig i området.

I forbindelse med arbejdet vil der være nogle støjgener i området.

 


Ved Trongårdsparken ser en ny bydel dagens lys i de kommende år. Derfor skal Lyngby-Taarbæk Forsyning byggemodne området og etablere spildevands- og regnvandsledninger, og regnvandsbassiner bliver en integreret del af boligområdet.

Første del af arbejdet begynder i ugen op til påske. Her etablerer vi et forsinkelsesbassin ud mod Klampenborgvej. Bassinet får en kapacitet på 230 kubikmeter og skal modtage regnvand fra de nuværende boliger i Trongådsparken. Der er tale om et underjordisk anlæg.

Når bassinet er etableret, anlægger vi regnvandsledning på marken op mod parkeringspladsen ved Trongårdsskolen.

Vi forventer at afslutte arbejdet sidst i maj. Da arbejdet foregår på markerne, får det ikke indflydelse på trafikken.

 

 

 


Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes plan at bebygge området langs Helsingør Motorvejen med både erhverv og kollegieboliger.

Derfor skal Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægge nye spildevands- og vandledninger langs Lundtoftegårdsvej.

Arbejdet forløber i etaper i 2019.