fbpx

Her graver vi

Når vi udskifter vand- og spildevandsledninger, er vi ofte nødt til at grave i veje og fortorv. Herunder kan du se, hvor vi er i gang med større anlægsarbejder. Akut gravearbejde på grund af brud bliver annonceret på forsiden.

Dette kort viser også planlagte gravearbejder. Blå dråbe er vandarbejde – rød dråbe er kloakarbejde. Hvis du zoomer ind på kortet, kommer der information om strækningen, der er berørt, og tidsplan.

Hvis du vil læse mere om vores større projekter på spildevandsområdet, kan du gøre det her.

 

Klimaforandringer byder på mere regn, end vores kloakker kan rumme.

Projektet ’Fæstningskanalen – klimatilpasning af det centrale Lyngby’ skal derfor skabe fysisk plads til fremtidens øgede regnmængder, så vi undgår oversvømmelser med kloakvand på veje og i kældre og forhindrer, at Mølleåen bliver forurenet med spildevand, når kloakkerne løber over.

Boringer for at undersøge jordforholdene
Projektet omfatter, at vi bygger regnvandsbassiner, hvor den historiske Fæstningskanal var placeret, og lægger nye regnvandsledninger i vejene omkring.

I den forbindelse skal vi lave mere end 90 lodrette boringer. Boringerne bliver mellem 4 og 15 meter dybe og kommer til at ligge i veje, fortove, cykelstier og grønne områder.

Hver boring varer ca. en dag og vil medføre mindre trafikale gener omkring det enkelte borested. Vi forsøger selvfølgelig at minimere generne så meget som muligt.

Boringerne starter mandag den 27. april og vil formentlig være afsluttet midt i juni 2020.

Se et stort kort med boringernes placeringer her

Butler Boreteknik udfører boringerne for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

Læs mere om projektet


I forbindelse med den nye letbane omlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning forsyningsledninger på en stor del af letbanens rute gennem Lyngby.

På Buddingevej har vi siden begyndelsen af januar omlagt vandledninger på strækningen ved viadukten. Arbejdet fortsætter ud ad Buddingevej.

Sidst i marts begyndte arbejdet med at anlægge nye regn- og spildevandsledninger i Buddingevej. Det arbejde begyndte også ved viadukten og fortsætter til Gladsaxe.

Denne del af arbejdet kræver, at Buddingevej bliver gravet op – det sker i etaper. Under arbejdet vil der som udgangspunkt være passage for biltrafik i begge retninger, men arbejdet vil få gener for trafikken, og nogle strækninger vil være lukket, mens arbejdet står på.

 

Viadukten ved stationen er lukket
I forbindelse med arbejdet er viadukten ved stationen lukket for gennemkørsel i cirka 6 måneder. I stedet er der omkørsel via Christian X’s Allé – se tekst længere ned på siden.

 

Krydset Buddingevej/Engelsborgvej bliver lukket

Omkring uge 27 begynder vi at arbejde fra Vinkelvej og lige forbi krydset Buddingevej/Engelsborgvej. Det betyder, at krydset lukker for biltrafik.

Trafikken på Buddingevej har omkørsel ad blandt andet Christian X’s Allé. Her har vi etableret ekstra svingbaner for at trafikken kan afvikles mere optimalt.

Fra den østlige del af Engelsborgvej er der omkørsel ad Ulrikkenborg Allé.

 

Spærringen af krydset Buddingevej/Engelsborgvej

 

 


På grund af den nye letbane skal Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægge vand- og spildevandsledninger på en stor del af letbanens rute gennem Lyngby.

Omlægningen af spildevandsledninger på Buddingevej og Lyngby Torv går nu for alvor i gang, og det betyder, at viadukten ved Lyngby Station lukker for biltrafik – busser, cyklister og gående kan dog passere.

Viadukten bliver spærret mandag den 16. marts og vil være lukket i op til 6 måneder. Samtidig bliver Lyngby Torv spærret mellem Lyngby Hovedgade og Lyngby Torv nr. 14.

I den periode er der omkørsel via Christian X’s Allé. Siden midten af februar har vi forberedt vejkryds på Christian X’s Allé, så vejen bliver bedre gearet til den øgede trafik.


I forbindelse med den nye letbane etablerer Lyngby-Taarbæk Forsyning nye spildevands- og regnvandsledninger i krydset Klampenborgvej/Kanalvej.

Anlægsarbejdet begyndte i uge 4, og vi forventer, at det står på til sommerferien.

Under arbejdet bliver trafikken på Kanalvej og Klampenborgvej omlagt i flere omgange. Læs mere herunder.

Det er entreprenøren Barslund, der skal stå for arbejdet, der foregår i almindelig arbejdstid mellem kl. 7-18. Der kan forekomme almindelige støjgener fra anlægsarbejdet.

 

Ændringer i krydset Klampenborgvej/Kanalvej fra uge 15

Den nordlige del af Kanalvej

  • Det første stykke af Kanalvej fra Klampenborgvej bliver ensrettet. Her kan man kun komme fra Kanalvej og ud til Klampenborgvej.
  • I krydset ved Klampenborgvej vil ligeud-kørsel, højre- og venstresving være muligt.

 

Den sydlige del af Kanalvej

  • Ensretningen af den sydlige del af Kanalvej ophæves.
  • I krydset ved Klampenborgvej vil højresving og venstresving være muligt. Man kan ikke køre lige ud til den nordlige del af Kanalvej, da den er spærret.

 

Klampenborgvej

  • Der opretholdes kørsel i begge retninger.
  • Fra den vestlige del af Klampenborgvej mod centrum lægges vejen midlertidigt over i modsatte kørespor. Herfra er der mulighed for ligeud-kørsel og venstresving. Højresving ad Kanalvej er ikke muligt.
  • Fra den østlige del af Klampenborgvej mod vest er der mulighed for højresving og ligeud-kørsel. Venstresving ad Kanalvej er ikke muligt.
  • Der er adgang til og fra parkeringskælderen ved Lyngby Storcenter.

 


I forbindelse med den nye letbane omlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning forsyningsledninger på en stor del af letbanens rute gennem Lyngby.

Midt i februar begyndte arbejdet med at omlægge vand- og spildevandsledninger på den sydlige side af Lyngby Torv. Under arbejdet vil der ikke være indkørsel til torvet, og derfor er det heller ikke muligt at parkere her.

Midt i marts når arbejdet ned til krydset ved Lyngby Hovedgade, og så bliver Lyngby Torv spærret for gennemkørsel. Spærringen af Lyngby Torv ved Lyngby Hovedgade sker samtidig med, at viadukten lukkes.

Vi forventer, at arbejdet på Lyngby Torv er færdigt i juli.

 


Vi er ved at bygge et nyt vandværk på Centrifugevej ved DTU.

Byggeriet af det nye vandværk indledes i september 2019, og vi forventer, at byggeriet er færdigt i slutningen af 2020.

 

Læs mere om byggeriet her.

 

 


I forbindelse med den nye letbane skal Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægge og etablere vandledninger på dele af Lundtoftegårsdvej, Klampenborgvej, Sorgenfrigårdsvej, Lyngbygårdsvej og Kornagervej.

Arbejdet begynder 2/9 2019 og vi forventer, at det er færdigt i maj 2020.

Entreprenør på opgaven er Munck Forsyning A/S.

 


I forbindelse med den nye letbane skal Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægge en spildevandsledning i Lehwaldsvej. Ledningen skal føres fra Lehwaldsvej til Buddingevej gennem parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej – se kortet nederst. Arbejdet begyndte i august 2019 og betyder, at Lehwaldsvej er spærret.

Fra uge 3 2020 rykker arbejdet ind på selve parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej, og det betyder, at cirka halvdelen af parkeringspladserne bliver midlertidigt inddraget. Hvilke parkeringspladser, der er berørt, skifter i takt med, at arbejdet skrider fremad.

Arbejdet foregår i almindelig arbejdstid mellem kl. 7-18, og vi forventer, at det står på til sommeren 2020.

 


I marts 2019 gik vi i gang med et større projekt på grunden, hvor det tidligere Ålebækken renseanlæg lå – det er på hjørnet af Bredevej og Teknikerbyen.

Arbejdet skyldes, at vi skal rense grunden for jordforurening og etablere to nye spildevandsbassiner.

I forbindelse med arbejdet vil der i periode være nogle støjgener i området, ligesom der også vil være øget trafik med lastbiler.

I maj 2020 kan der være lugtgener i forbindelse med, at vi skal oprense et eksisterende spildevandsbassin på grunden.

Læs mere om projektet her.

 


Ved Trongårdsparken er der ved at blive etableret et nyt byområde, Trongården. Området skal både rumme et boligkvarter og et gymnasium.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i den forbindelse fået til opgave at byggemodne området, der før var et græsareal uden kloakrør mm., ved at etablere spildevands- og regnvandsledninger. Opgaven inkluderer også at drikkevands- og klimasikre området med blandt andet regnvandsbassiner.

Spildevands- og regnvandsledningerne er nu etableret, og midt i oktober 2019 sluttede arbejdet omkring det nye kryds til Klampenborgvej.

Start på LAR-anlæg mandag den 13. januar
Gorm Hansen A/S, vores entreprenør, udfører arbejdet med at etablere LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand). De starter med at grave den 13/1 i almindelige arbejdstid fra kl. 7-18. Der vil selvfølgelig være noget støj.

Arbejdet starter langs den sydlige del af Trongårdsparken, syd for den adgangsvej, der løber gennem Trongården. Det arbejde forventer vi færdigt ca. sidst i maj.

Den nordlige del langs Trongårdsparken går vi først i gang med derefter og indtil ca. sidst i august. Selve beplantning af området sker i efteråret 2020, hvor det er mest gunstigt at plante træer mm.

Da arbejdet foregår på byggepladsen, påvirker det ikke trafikken, og der vil generelt være begrænsede støjmæssige gener.

Læs mere om projektet her.


Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes plan at bebygge området langs Helsingør Motorvejen med både erhverv og kollegieboliger.

Derfor anlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning nye spildevands- og vandledninger langs Lundtoftegårdsvej.

Arbejdet forløber i etaper i 2021.

I samme periode bliver der lagt fjernvarmeledninger i Lundtoftegårdsvej, og det betyder, at vejen bliver ensrettet fra tilkørslen til motorvejen og ind til Lyngby centrum.

Vi har koordineret vores arbejde med entreprenørerne på fjernvarmeprojektet, så det forløber så optimalt som muligt i forhold til trafikken.

 


I forbindelse med at Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort det muligt at bebygge området mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej, skal Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægge nye regn- og spildevandsledninger langs Nymøllevej.

Strækningen gælder fra lyskrydset ved Luntoftevej til og med cykelstien mellem Haldor Topsøes Allé 1 og Nymøllevej 123.

For at opnå arbejdsmæssig sikkerhed banker vi også spunsvægge ned enkelte steder på Nymøllevej. Arbejdet nærmer sig sin afslutning og forventes at være udført i slutningen af ferbruar/starten af marts 2020.

Senere i 2020 graver vi langs cykelstien ned mod Mølleåen.

Når Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde er færdigt, begynder Vestforbrændingens entreprenører muligvis på deres fjernvarmeledningsprojekt langs Nymøllevej. Vi har koordineret vores arbejde med dem, så det forløber så optimalt som muligt i forhold til trafikken.