Privatlivspolitik

Beskyttelse af dit privatliv

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Lyngby-Taarbæk Forsyning sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.
Databeskyttelsesloven sætter rammerne for, hvordan både offentlige myndigheder og private virksomheder m.v. skal håndtere personoplysninger, og er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger skal behandles.

 

Dataansvar – kontaktoplysninger

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Hjortekærbakken 12
2800 Kgs. Lyngby

CVR nr. 29 81 59 09

E-mail: forsyning@ltf.dk
Telefon +45 72 28 33 60

 

Lyngby-Taarbæk Forsyning er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte os om vores behandling af dine personoplysninger.

 

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Lyngby-Taarbæk Forsynings forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold, hvilket er følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer (fastnet)
 • Mobilnummer
 • Telefonnummer (arbejde)
 • E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
 • Eventuelt CPR-nummer eller CVR-nummer
 • Målernummer
 • Kundenummer
 • Oplysninger om boligforhold og -type
 • Ejendomsnummer
 • Oplysninger om affaldsbeholdere
 • Billeder af vandmåler i forbindelse med aflæsning, forhindringer, vandskade/udbedringer og ansøgning om refusion.
 • Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning oplyses en gang årligt af dig eller hyppigere via fjernaflæsning.
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 • Eventuelle e-mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Eventuelle klagesager
 • Eventuelle statistiske afvigelser
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
 • Aktiviteter hos kunden

 

Afdragsordninger:

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.

 

Cookies:
Vi behandler også oplysninger om dig i forbindelse med brugen af cookies på vores hjemmeside www.ltf.dk.  Cookies bruger vi til at få hjemmesiden til at fungere og til at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre  hjemmesidens indhold.

 

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
 • Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6, sker det med det formål at inddrive fordringer.

Derudover behandles CPR-nummer med følgende formål:

 • Udbetaling via Nem-konto
 • Henvendelser via e-Boks
 • Foretage entydig identifikation, herunder adresseforhold, flytning med mere.

 

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven. Vi har præciseret dette nærmere under “Læs mere” f.s.va. persondataloven og databeskyttelsesloven.

 

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os om det, eller vi bliver opmærksom på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Vi beder dig også selv sørge for, at de oplysninger, som vi har registreret på dig, er korrekte.

 

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Lyngby-Taarbæk Forsynings forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en sag, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

 

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere/koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Vi overlader også dine personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

 

Dine rettigheder

Ret til indsigt i personoplysninger
På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Lyngby-Taarbæk Forsyning behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Lyngby-Taarbæk Forsyning via kontaktoplysningerne nævnt i starten af privatlivspolitikken.
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de oplysninger, som Lyngby-Taarbæk Forsyning behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Lyngby-Taarbæk Forsyning er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Lyngby-Taarbæk Forsyning kun opbevare de oplysninger, som Lyngby-Taarbæk Forsyning er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til Lyngby-Taarbæk Forsyning og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Lyngby-Taarbæk Forsynings behandling af dine persondata, hvis behandling af dine data sker efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Lyngby-Taarbæk Forsyning, jf. persondataforordningens artikel 21.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst i privatlivspolitikken til at sende din indsigelse til Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Er din indsigelse berettiget, vil Lyngby-Taarbæk Forsyning ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Lyngby-Taarbæk Forsynings behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk