Særbidrag

De virksomheder, der afleder spildevand med et forureningsindhold højere end almindeligt husspildevand, skal betale et særbidrag.

Omkostningen for behandling af særligt forurenet spildevand bliver beregnet på baggrund af vejledningen i ’Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand’.

Særligt forurenet spildevand er i bekendtgørelsen defineret ved, at mindst en af nedenstående grænseværdier er overskredet:

  • COD (kemisk iltforbrug)                 > 1,600 kg/m3
  • Total N (total kvælstof)                   > 0,100 kg/m3
  • Total P (total fosfor)                          > 0,015 kg/m3
  • Suspenderede stoffer                       > 0,400 kg/m3

 

Beregning af omkostninger

De endelige takster kan først beregnes efter regnskabsårets udløb.

Opgørelser over de faktiske omkostninger og mulige indtægter, som Mølleåværket har haft ved håndtering af særligt forurenet spildevand, danner baggrund for beregning af særbidraget.

Fastsatte særbidragstakster tager udgangspunkt i data fra året før og vil skulle justeres i forhold til virksomhedernes faktiske udledte mængder, forureningsindhold mv.

Som taksteksempel kan oplyses, at takster beregnet på grund af regnskab 2018 ser således ud:

  • COD: 3,85 kr./kg ekskl. moms
  • Total N: 11,37 kr./kg ekskl. moms
  • Total P: 30,80 kr./kg ekskl. moms
  • Suspenderede stoffer: 2,47 kr./kg ekskl. moms

De beregnede aconto-særbidragstakster for året vil først være tilgængelige i marts, når alle virksomhedernes data for året før er blevet behandlet.