Klimatilpasning omkring Lyngby Stadion

Flere områder i Lyngby-Taarbæk Kommune mærker klimaforandringerne ekstra meget. Det kuperede terræn får vandet til at samle sig i lavningerne, hvor kloaknettet ikke har kapacitet til de øgede vandmængder, og det skaber oversvømmelser. Derfor er Lyngby-Taarbæk Forsyning i gang med at klimatilpasse flere områder i kommunen – et af dem er området omkring Lyngby Stadion – også kaldet Sorgenfrigård Syd.

I første etape (efterår 2015 – forår 2016) blev der lagt nye regnvandsledninger i vejene omkring Caroline Amalie Vej, så regnvandet bliver adskilt fra spildevandet, og derved bliver spildevandsledningerne ikke påvirket i så høj grad under kraftige regnskyl.

Anden og sidste etape indledtes i marts 2017. Den består af tre delprojekter – et regnvandsbassin i Badeparken, et regnvandsbassin ved Slotsvænget samt en ny regnvandsledning og 10 vejbede på Lundtoftevej.

 

Regnvandsbassin i Badeparken

Regnvandsbassinet i Badeparken bliver en integreret del af græsarealet i den syd-vestlige del af parken, der vil få en lidt højere vold langs træerne. Det er kun under kraftige regnskyl, at der kommer til at stå vand, og selv ved 5-årshændelser (kraftige regnskyl, der kun forekommer hvert femte år) vil bassinet være tømt efter et par døgn.

Når regnvandsbassinet er fyldt, vil det rumme 2.400 kubikmeter vand, og den maximale dybde vil være en meter.

I anlægsperioden vil Badeparkens vestlige del være præget af gravemaskiner og lastbiler, der kører jord væk, men den resterende del af parken vil være åben.

Arbejdet foregår i dagtimerne, og ud over lidt mere trafik på Sorgenfrigårdsvej vil anlægsarbejdet ikke give de store gener.

Regnvandsbassinet i Badeparken forventes at være færdigt i september 2017.

 

Her kan du se, hvordan Badeparken kommer til at se ud

     

 

Regnvandsbassin på Slotsvænget

Lyngby-Taarbæk Forsyning har allerede et spildevandsbassin på Slotsvænget. I dette projekt bliver der etableret et regnvandsbassin, der modtager regnvand fra regnvandsledningerne i vejene omkring Caroline Amalie Vej.

Bassinet bliver overdækket med et grønt tag og får en kapacitet på 500 kubikmeter vand.

Bassinet skal tilbageholde regnvand ved kraftige regnskyl, indtil der bliver plads i den store spildevandsledning langs Mølleåen.

Arbejdet foregår på privat grund og udover ekstra trafik med bortkørsel af jord og betonelementer, får byggeriet ikke konsekvenser for naboerne.

Regnvandsbassinet på Slotsvænget forventes at være færdigt i november 2017.

 

Vejbede på Lundtoftevej

Projektet på Lundtoftevej indeholder dels en regnvandsledning, dels 10 vejbede.

De 10 vejbede bliver etableret på Lundtoftevej mellem Akademivej og Elektrovej. Formålet med regnbedene er, at de tilbageholder vejvandet, så det kan nedsive til undergrunden.

Da Lundtoftevej er temmelig bred, vil vejbedene ikke have den store indflydelse på afviklingen af biltrafikken – cykelstien er dobbeltrettet i byggeperioden.

Vejbedene forventes at være færdige i december 2017, og Lundtoftevej vil ikke være spærret i anlægsperioden.