fbpx

Ålebækken Renseanlæg

Pensioneret renseanlæg får nyt liv

På det nedlagte renseanlæg Ålebækken skal to nye, enorme opsamlingsbassiner til spildevand sikre renere vand i Mølleåen. Samtidig bliver den forurenede jord på grunden renset, og det nu forladte område bliver omdannet til en grøn park for besøgende. Projektet kombinerer nødvendige klimatilpasningsløsninger med nytænkning af rekreative områder.

Siden 1980 har renseanlægget Ålebækken i Brede været lukket ned. Det eneste på grunden, der stadig er i funktion, er et enkelt spildevandsbassin. Bassinet sørger for at opsamle spildevand ved kraftig regn, så det forurenede vand ikke havner direkte i Mølleåen til skade for miljøet. Men som følge af klimaændringerne oplever vi årligt flere kraftigere regnskyl. Og så kan det gamle bassin ganske enkelt ikke kan følge med. Bassinet løber over med regnvand blandet med spildevand og videre ud i Mølleåen.

Underjordiske bassiner opsamler spildevandet

Ved det nedlagte Ålebækken Renseanlæg mødes to store spildevandsledninger – en fra Virum og en Lyngbys centrum. Herfra løber spildevandet videre til Mølleåværket. Begge ledninger har overløb til Mølleåen. Det igangværende projekt skal løse tre problemer: Oprense forurenet jord, mindske lugtgener og reducere overløb fra Virum-ledningen, som står for de største overløb. For at beskytte vandkvaliteten i Mølleåen er to nye underjordiske spildevandsbassiner på vej. De skal fungere som opsamlingsbassiner, der kan tilbageholde en stor del af vandet og rense det ved sedimentation, dvs. bundfældning, inden det i yderste konsekvens kan blive lukket ud i åen. På den måde undgår vi også, at kloaknettet og Mølleåværket, der renser spildevandet, ikke bliver overbelastet. Hvis der kommer rigtigt meget vand, bliver det nyrenoverede, eksisterende spildevandsbassin også taget i brug.

Med de nye bassiner, der fordobler kapaciteten til 10 millioner liter, bliver stofbelastningen til Mølleåen derfor markant lavere. Det forbedrer betingelserne for økosystemet i åen og biodiversiteten i området.

Væk med forurenet jord – genbrug af god jord

Da det gamle anlæg er forurenet, har det i årtier ikke været tilladt for besøgende at komme derind.

Men det ændrer projektet på. Forureningen er kortlagt ved hjælp af jordanalyser. Det har gjort det muligt at finde og fjerne den forurenede jord og dermed minimere miljøbelastningen og opnå en høj grad af bæredygtighed.

Den svært forurenede jord på grunden bliver fjernet, mens den mindre forurenede jord bliver genindbygget i det nye landskab. Og den rene jord, der under udgravningen til bassinerne bliver gravet op, bliver fordelt ud i området, så de besøgende bevæger sig på en overflade af 50 cm ren jord.

At fjerne forurenet jord betyder, at vi må fjerne træer og anden bevoksning på grunden. Hensynet til naturen vægter dog højt, og vi har fx sørget for at indsamle salamandre, før arbejdet gik i gang, så de kan sættes ud igen, når den nye park er etableret. Fældede træer vil også blive genbrugt som underlag, ligesom der også kommer ny beplantning til.

En grøn park bygget på bæredygtige principper

At skabe et nyt landskab ovenpå det gamle anlæg på en bæredygtig måde er en stor del af projektets formål. Derfor bliver de oprindelige tekniske anlæg fra rensningsanlægget en del af det nye rekreative område ved fx at opfylde efterklaringsbassiner og skabe haver i dem samt i de oprindelige skærvefiltre og ved at bevare nogle af de gamle betoninstallationer som skulpturer i naturen.

Når det hele står færdigt i 2021, har vi fået et 30.000 m2 nyt grønt og kreativt område: Ålebækken Ruinpark.

  

Tidsplan i grove træk

Forår 2019
Fældning og flisning af træer

Sommer 2019
Oprydning af affald
Oprensning og bortkørsel af forurenet jord

Efterår 2019
Nedrivning af bolig på grunden
Udgravning til bassin 1 og 2
Etablering af bassin 1 og 2

2020/2021
Færdiggørelse af bassin 1 og 2
Renovering af grunden
Ledningsarbejde
El-arbejde