fbpx

Spørgsmål og svar

Herunder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du kan have til projektet ‘Klimatilpasning af det centrale Lyngby – Fæstningskanalen’. Vi samler løbende spørgsmål og tilføjer dem til listen.

Klik på et spørgsmål for at se svaret.

 

Klimatilpasning er en betegnelse for løsninger, der nedsætter sårbarheden over for klimaforandringer. Det gælder både de klimaforandringer, vi allerede ser, og dem, som fremtidens klima kommer til at byde endnu mere på: nemlig øgede regnmængder og hyppigere ekstremvejrshændelser.


Ved hjælp af dette projekt bliver det centrale Lyngby mere modstandsdygtig over for klimaforandringer, som ellers ville skabe oversvømmelser og dermed forvolde skade i byen. Derudover medvirker projektet til, at Lyngby lever op til EU’s miljøkrav, fordi vi ved hjælp af separatkloakering reducerer antallet af gange, hvor spildevand løber direkte ud i Mølleåen på grund af pladsmangel i kloaksystemet.

Læs mere om EU’s miljøkrav


De øgede regnmængder, vi allerede ser, og de endnu større mængder forventet regn i fremtiden medfører, at kloakkerne i det centrale Lyngby bliver overfyldte, så spildevand – altså kloakvand – løber direkte ud i Mølleåen. Og det forringer vandmiljøet. De overfyldte kloakker oversvømmer i perioder desuden veje og kældre. Projektet er iværksat for at lede vandet væk fra de steder, hvor det kan forårsage store skader, så vi kan overholde de lovmæssige vandplaner, der skal forbedre det danske vandmiljø. Det giver os samtidig mulighed for at anvende regnvandet som en rekreativ ressource til glæde for byens borgere og dyreliv.

Læs mere om de lovmæssige vandplaner


Projektet omfatter både at omdanne Fæstningskanalen til et regnvandsbassin og at separatkloakkere i oplandet. Fæstningskanalen, der tidligere var en del af Københavns forsvar, bliver til et regnvandsbassin fra Mølleåen ved Lyngby Sø til Ermelundskilen. Separatkloakeringen i oplandet betyder, at der bliver lagt nye regnvandsledninger ned i vejene. De nye regnvandsledninger skal lede det regnvand, som falder på vejene, til det nye regnvandsbassin.


Separatkloakering går ud på at adskille regn- og spildevand i to forskellige ledningssystemer.

I dag løber regn- og spildevand mange steder i Lyngby-Taarbæk Kommune i de samme kloakrør, og alt vand bliver ledt til renseanlægget. Men ved separatkloakering er det kun spildevand, der sendes videre til renseanlægget, mens regnvand via separate ledninger bliver sendt til fx regnvandsbassiner og derfra videre ud i Mølleåen eller Øresund.

Adskillelsen er med til at sikre en bedre rensning og drift på vores renseanlæg, fordi regnvand ikke er med til at overbelaste anlægget. Samtidig mindsker vi forurening af fx Mølleåen, når kloakkerne ved kraftige regnskyl løber over med forurenet spildevand.


Fæstningskanalen i Lyngby er en del af det, der engang var Københavns Befæstning – et forsvarsværk der skulle beskytte hele området i god afstand omkring København.

Fæstningskanalen blev skabt på grundlag af en politisk beslutning efter nederlaget i 2. Slesvigske krig i 1864 og blev bygget i perioden 1885-94, da man vurderede, at en landsikring af København var vital for Danmarks overlevelse som nationalstat. I tilfælde af krig kunne man ved at sænke vandspejlet i Furesøen lede vand gennem Lyngby til Ermelunden og herfra oversvømme et område ud til Øresund og til Utterslev Mose. Fæstningskanalen blev fyldt op med jord igen i 1960’erne.


Indtil 2019 omfattede projektet Fæstningskanalen samt separatkloakering i området både nord og syd for S-banen. I maj 2019 blev det besluttet i første omgang alene at arbejde videre med separatkloakering i de områder, som ligger nord for S-banen. Derudover bliver Fæstningskanalen lidt kortere end oprindeligt planlagt, da den ikke føres helt ud til Helsingørmotorvejen. Dette er Del 1.

Del 2, som endnu ikke er godkendt, består af separatkloakering af områderne syd for S-banen og videreførelse af Fæstningskanalen til ud til Helsingørmotorvejen.


Der har været undersøgt flere mulige løsninger for klimatilpasning af det centrale Lyngby. Løsningen med at omdanne den pt. jordfyldte Fæstningskanal til et delvist åbent regnvandsbassin er valgt, fordi der i det centrale

Lyngby ikke er mange ubebyggede kvadratmeter, hvor man ellers kan anlægge tilstrækkeligt store bassiner. Fæstningskanalen ligger desuden i en lavning, hvilket gør det muligt at lede regnvandet naturligt til bassinerne og videre i systemet. Samtidig viser beregninger, at løsningen med at separatkloakere og omdanne Fæstningskanalen til regnvandsbassin er mere økonomisk end f.eks. at udvide det eksisterende kloaksystem.


Ved separatkloakering i oplandet – det vil sige områderne op til Fæstningskanalen – bliver regnvandet via særskilte rør ledt til Fæstningskanalen ved forskellige udløb. Den åbne del af Fæstningskanalen kommer til at være delt op i flere forskellige bassiner ved hhv. Stades Krog, Kanalparken/Lyngby Storcenter og Cirkuspladsen, der adskilles af det tværgående vejnet ved Lyngby Hovedgade, Toftebæksvej og Klampenborgvej. De steder, hvor der ikke kommer til at være åbne bassiner, bliver vandet ført under jordoverfladen/vejoverfladen via rør, så kanalen fungerer som ét sammenkoblet regnvandsbassin.

Bassinet ved Lyngby Storcenter kommer til at være et underjordisk bassin med et ekstra bassin ovenpå – et såkaldt spejlbassin med stillestående og klart vand, så vandet kan reflektere omgivelserne. Den løsning er valgt for at skabe et visuelt sammenhængende udtryk af den åbne kanal igennem dens forløb, det man også kalder tracéet.

Inden regnvandet bliver ledt til Fæstningskanalen, bliver det renset for olie og forurenende partikler. Når vandet opholder sig i regnvandsbassinerne, sker der en yderligere rensning. Herefter kan vandet ledes videre til enten Mølleåen eller Øresund.


Det er endnu ikke besluttet, om vandet skal ledes til Mølleåen eller Øresund. Det vil afhænge af hvilken vandkvalitet, der forventes i kanalen, sammenholdt med de myndighedskrav, der bliver stillet.


Projektet er en del af Spildevandsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Derudover er det centrale Lyngby udpeget som et prioriteret risikoområde i Klimatilpasningsplanen, som er et tillæg til Lyngby-Taarbæks Kommuneplan. Da Lyngby-Taarbæk Forsyning er ansvarlig for håndtering af spildevand og regnvand i kommunen, er det også Lyngby-Taarbæk Forsyning, der står for at planlægge og gennemføre projektet. Det vil sige, at Lyngby-Taarbæk Forsyning er bygherre for projektet.


Løsningen med at omdanne Fæstningskanalen til et regnvandsbassin kom for første gang på tale for mere end ti år siden. I 2012 blev der udarbejdet en såkaldt Business Case, hvor forskellige løsninger og tilhørende økonomi blev beskrevet. Her var Fæstningskanalen ét blandt flere scenarier i forhold til at finde en løsning for at overholde vandmiljøplaner.

Derefter er der blevet foretaget beregninger og sammenlignet muligheder. Kravene til fx vandmiljø har ændret sig undervejs, og der har derfor været perioder, hvor projektet har ligget stille eller været under myndighedernes behandling. I 2016 blev der udarbejdet flere forskellige planforslag for projektet. I 2019 blev der truffet beslutning om hvilket projekt, der skulle arbejdes videre med.


I 2020 vil det meste arbejde på projektet ikke være synligt i selve bybilledet i Lyngby-Taarbæk Kommune, da der bliver arbejdet med planlægning, projektering og de endelige beslutninger omkring projektets udformning – det man kalder et projektforslag.

Efter projektforslagsfasen i starten af 2021 startes planlægningen af ledningsomlægninger i de grønne områder ved Stades Krog, Lyngby Storcenter og Kanal Cirkusplads. Disse omlægninger af ledninger, der allerede ligger i jorden, sker for at gøre plads til Fæstningskanalen. Herefter er forventningen, at anlægsarbejdet i forbindelse med selve omdannelsen af Fæstningskanalen til regnvandsbassin vil foregå i perioden fra sommeren 2022. Efterfølgende vil der blive lagt regnvandsledninger i vejene i områderne, som dækker over Torsvang, Jægersborgvej, Toftebæksvej, Lundtoftevej og Lyngby Storcenter.


På grund af projektets størrelse og kompleksitet er projektet delt op i flere dele. Arbejdet med Fæstningskanalen i det centrale Lyngby forventes afsluttet i løbet af 2024. Hvordan arbejdet med nedgravning af regnvandsledninger i de omkringliggende områder kommer til at forløbe er endnu ikke planlagt.


Du kan følge med her på www.ltf.dk, hvor vi opdaterer denne ’Spørgsmål og svar’ og også deler relevante nyheder om projektet.


Vi opdaterer løbende om fx gravearbejde på vores hjemmeside under her graver vi. Derudover sender vi information ud til de husstande, der kan blive særligt berørt at et gravearbejde.


Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse og kommunalbestyrelsen har i foråret 2019 godkendt et anlægsbudget på 402 mio. kr. til separering af regnvand og etablering af Fæstningskanalen som regnvandsbassin. Hertil kommer omkostninger til forberedelse og planlægning. Der er her alene tale om Del 1, da Del 2 ikke er godkendt endnu.


Lyngby-Taarbæk Forsyning skal betale for regnvandsledninger og etablering af Fæstningskanalen som regnvandsbassin. Da Lyngby-Taarbæk Forsyning er brugerfinansieret vil det sige, at alle borgere i kommunen er med til at betale via taksterne på spildevand. Den enkelte borger kommer derfor til at se omkostningerne som en højere pris på vandregningen.


Ja, den vil stige. Præcist hvor meget er svært at sige med sikkerhed. Der er foretaget beregninger, der siger, at det for en gennemsnitsfamilie er en stigning på 600 kr./år fra 2.400 kr./år til 3.000 kr./år over 20 år.

Se mere her


Det er et stort og kompliceret klimatilpasningsprojekt, der involverer mange parter, herunder forskellige krav fra forskellige myndigheder og økonomiske og politiske beslutninger. Dette har desværre forsinket projektet.