fbpx

Klimatilpasning af det centrale Lyngby

Vi gør plads til fremtidens øgede vandmængder

Klimaforandringerne giver større nedbørsmængder og også flere kraftige regnskyl. Selv om vi i Lyngby-Taarbæk endnu er sluppet for de helt store oversvømmelser, har vi oplevet kloakvand på veje og i kældre, ligesom Mølleåen bliver forurenet med spildevand fra overløb.

De øgede vandmængder vil udfordre vores kloaksystemer, og et af de mest udsatte områder er det centrale Lyngby. Det skyldes, at området ligger lavt og er tæt bebygget med huse, veje og fortove, som leder vandet til kloaksystemet i stedet for at lade det sive ned i undergrunden.

Det centrale Lyngby har mange boliger, handelsliv og infrastruktur og dermed store værdier, der påvirkes negativt ved oversvømmelser. Derfor er området også udpeget som et indsatsområde i Lyngby-Taarbæk Kommunes klimatilpasningsplan.

Hvad går klimatilpasningen ud på?

En stor del af kloaknettet i Lyngbys centrum er såkaldt fælleskloak. Det betyder, at spildevand, overfladevand og regnvand blandes i samme rør og ledes til renseanlægget Mølleåværket. Fælleskloakken bliver derfor overbelastet under kraftige regnskyl, og der kan opstå overløb og oversvømmelser med opspædet spildevand – det vil sige spildevand, der er fortyndet af regnvand.

I klimatilpasningsprojektet i Lyngbys centrum vil vi adskille regnvand fra spildevand ved at lægge særskilte ledninger til regnvandet. På den måde påvirkes spildevandskloakken ikke så meget ved kraftige regnskyl, og eventuelle overløb og oversvømmelser vil være med regnvand i stedet for spildevand. Regnvandet vil vi rense, så det er så rent, at det kan ledes til Lyngby Sø eller Mølleåen.

Mål for projektet

Planen for at klimatilpasse det centrale Lyngby tager afsæt i 3 mål:
1. Reducering af overløb til Mølleåen med spildevand, så vandplanens krav opfyldes.
2. Reducering af oversvømmelse med regnvand til maksimalt hvert 5. år og for fælleskloak hvert 10. år.
3. Skybrudssikre Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser for en 100 års regn.

 

Spørgsmål og svar

Herunder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du kan have til klimatilpasningsprojektet i det centrale Lyngby. Vi samler løbende spørgsmål og tilføjer dem til listen.

Klik på et spørgsmål for at se svaret:

Klimatilpasning er en betegnelse for løsninger, der nedsætter sårbarheden over for klimaforandringer. Det gælder både de klimaforandringer, vi allerede ser, og dem, som fremtidens klima kommer til at byde endnu mere på: nemlig øgede regnmængder og hyppigere ekstremvejrshændelser.


Ved hjælp af dette projekt bliver det centrale Lyngby mere modstandsdygtig over for klimaforandringer, som ellers ville skabe oversvømmelser og dermed forvolde skade i byen. Derudover medvirker projektet til, at Lyngby lever op til EU’s miljøkrav, fordi vi ved hjælp af separatkloakering reducerer antallet af gange, hvor spildevand løber direkte ud i Mølleåen på grund af pladsmangel i kloaksystemet.

Læs mere om EU’s miljøkrav


De øgede regnmængder, vi allerede ser, og de endnu større mængder forventet regn i fremtiden medfører, at kloakkerne i det centrale Lyngby bliver overfyldte, så spildevand – altså kloakvand – løber direkte ud i Mølleåen. Og det forringer vandmiljøet. De overfyldte kloakker oversvømmer i perioder desuden veje og kældre. Projektet er iværksat for at lede vandet væk fra de steder, hvor det kan forårsage store skader, så vi kan overholde de lovmæssige vandplaner, der skal forbedre det danske vandmiljø.

Læs mere om de lovmæssige vandplaner


Separatkloakering går ud på at adskille regn- og spildevand i to forskellige ledningssystemer.
I dag løber regn- og spildevand mange steder i Lyngby-Taarbæk Kommune i de samme kloakrør, og alt vand bliver ledt til renseanlægget. Men ved separatkloakering er det kun spildevand, der sendes videre til renseanlægget, mens regnvand via separate ledninger bliver ledt til rensning på anden vis og derfra ledt videre ud i Mølleåen eller Øresund.
Adskillelsen er med til at sikre en bedre rensning og drift på vores renseanlæg, fordi regnvand ikke er med til at overbelaste anlægget. Samtidig reducerer vi forurening af fx Mølleåen, når kloakkerne ved kraftige regnskyl løber over med forurenet spildevand.


Projektet er en del af Spildevandsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Derudover er det centrale Lyngby udpeget som et prioriteret risikoområde i Klimatilpasningsplanen, som er et tillæg til Lyngby-Taarbæks Kommuneplan. Da Lyngby-Taarbæk Forsyning er ansvarlig for håndtering af spildevand og regnvand i kommunen, er det også Lyngby-Taarbæk Forsyning, der står for at planlægge og gennemføre projektet. Det vil sige, at Lyngby-Taarbæk Forsyning er bygherre for projektet.


Du kan følge med her på ltf.dk, hvor vi opdaterer denne ’Spørgsmål og svar’ og også deler relevante nyheder om projektet.


Vi opdaterer løbende om fx gravearbejde på vores hjemmeside under her graver vi. Derudover sender vi information ud til de husstande, der kan blive særligt berørt at et gravearbejde.


Lyngby-Taarbæk Forsyning skal betale for projektet. Da Lyngby-Taarbæk Forsyning er brugerfinansieret vil det sige, at alle borgere i kommunen er med til at betale via taksterne på spildevand. Den enkelte borger kommer derfor til at se omkostningerne som en højere pris på vandregningen.


Det er et stort og kompliceret klimatilpasningsprojekt, der involverer mange parter, herunder forskellige krav fra forskellige myndigheder og økonomiske og politiske beslutninger.