fbpx

Trongården


Illustration af det nye boligområde ved Trongårdsparken. I området bliver både regnvand og tagvand adskilt fra spildevandet, og fordybningerne i toppen af billedet er regnvandsbassiner, der kan opsamle store mængder regnvand for at undgå oversvømmelser og overbelastninger af kloaknettet.

Ved Trongårdsparken er det nye Trongårdens Byområde på vej. Der bliver både bygget boliger og et nyt gymnasium ud mod Helsingør-motorvejen. I den forbindelse har Lyngby-Taarbæk Forsyning fået til opgave at byggemodne området, dvs. at etablere vandledninger, kloakrør til spildevand og et anlæg for håndtering af regnvand. Opgaven omfatter nemlig også klimatilpasning og løsninger til det, man kalder LAR (Lokal Afledning af Regnvand).

Ny type løsning til spildevand og klimatilpasning

Vores opgave i Trongården bliver det første sted i kommunen, hvor vi bruger det, vi kalder et tre-strengs-system til spildevand. Vi etablerer hele tre typer ledninger/systemer:

  • Kloakrør til spildevand fra husholdninger, toiletter etc.
  • Ledninger til tagvand
  • Ledninger til regnvand fra befæstede arealer, fx vej

Regnvandsbassiner og vej-bede skal sikre rent drikkevand

Løsningen med tre-strengs-systemet er især valgt, fordi området omkring Trongården er et såkaldt OSD-område – et ’Område med Særlige Drikkevandsinteresser’. Det er også et område, hvor vi planlægger en ny drikkevandsboring. Det er med andre ord et område, der er vigtigt i forhold til, at vi kan hente rent – og rigeligt – drikkevand op fra grundvandet i fremtiden. Derfor handler det ikke kun om håndtering af spildevand. Vi er også nødt til at separere regnvandet, der lander på vejene, fra regnvandet, der lander på tagene. Vandet fra vejene er nemlig ikke rent nok til, at det må nedsive til grundvandet.

Tagvand og vejvand

Fordi vejvand ikke er rent nok, leder vi det via ledninger/dræn separat videre til enten Mølleåen eller Øresund. Men før det bliver sendt videre dertil, renser vi det naturligt via de regnbede, vi etablerer omkring Trongårdens nye byområde. Mulden i bedene fungerer nemlig som et filter, så vandet bliver rent nok til at blive ledt over til en pumpestation via regnvandsledninger og derfra videre ud i naturen.

Vand fra tagene er derimod rent og må gerne sive ned til grundvandet – faktisk hellere end gerne. Via regnvandsledninger leder vi tag-vandet til nogle underjordiske nedsivningsbassiner (faskiner), så det ikke kommer i kontakt med vejene. På den måde undgår vi, at det bliver til forurenet vand – spildevand – og sørger samtidig for at fremtidssikre grundvandet i området.

Vi klimatilpasser med grønne anlæg

Både vej-bedene og regnvandsbassinerne er egentlig tekniske anlæg – men de ligner ikke anlæg.

Arkitektonisk kommer bassinerne til at passe ind i området. Vi har fået plads til dem mellem de nye boliger og gymnasiet ved at integrere dem naturligt i terrænet langs Trongårdsparken, hvor de tilføjer værdi som grønne, rekreative områder.

Hvornår og hvor længe arbejder vi?

Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde foregår i etaper, når det passer ind i det andet byggearbejde. Vores del af arbejdet foregår omkring sommeren 2019 til sensommeren 2020.

Generelt foregår vores arbejde med gravemaskiner, og derfor vil det ikke give store støjgener eller rystelser til naboerne. Da arbejdet også foregår på byggepladsen, påvirker det ikke trafikken.

Læs mere om de forskellige etaper her