fbpx

Kontrol af vores vand

Drikkevandet bliver systematisk kontrolleret af et godkendt laboratorium. Der bliver taget cirka 75 prøver om året fra boringer, vandværker, pumpestation, vandtårn og på ledningsnettet.

Vi kontrollerer for

  • Naturlige stoffer og sporstoffer (vandets indhold af stoffer som er naturligt forekommende) og bakteriologi (vandets indhold af bakterier)
  • Aromatiske kulbrinter (indholdsstoffer i benzin og olie)
  • Chlorphenoler (indholdsstoffer i pesticider og træbeskyttelsesmidler)
  • Pesticider (bekæmpelsesmidler beregnet til at regulere eller dræbe forskellige levende organismer)
  • Chlorerede opløsningsmidler (opløsningsmidler, der benyttes ved tøjrensning og til affedtning af maskindele)
  • For Sjælsø Vandværk henvises til Novafos, der driver vandværket.