Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Boligselskab

Hvis du bor i et boligselskab eller boligforening, kan du se her, hvordan dit affald skal sorteres. Boligselskaber og boligforeninger er ofte lejlighedsbygninger, men i visse tilfælde også rækkehuse med fælles materiel.

affald boligforeninger

 

FAQ om affald i boligselskaber

Hvor mange typer skal jeg sortere affaldet i?

I en boligforening kan du typisk sortere i følgende affaldstyper:

 • Mad- og restaffald (Gælder med undtagelse af enkelte boligforeninger, der stadig har dagrenovation)
 • Plast (Inklusive mad- & drikkekartoner)
 • Glas
 • Metal
 • Papir
 • Pap
 • Farligt affald (ordningen bliver rullet ud i løbet af slutningen af 2023/starten af 2024)
 • Småt elektronik
 • Storskrald
 • Tekstilaffald
 • Haveaffald (ordningen bliver fra 2024 frivillig for etageejendomme og rækkehuse med fælles materiel)

Læs mere om sortering af affald

Læs mere om afhentning af affald

Hent sorteringsfolder

Du kan også downloade og printe en sorteringsfolder.

 

 

Skal boligforeningen have en affaldsansvarlig?

Hvis I endnu ikke har en affaldsansvarlig i jeres boligforening, anbefaler vi jer hurtigst muligt at udpege en.

Den affaldsansvarlige sørger for at melde manglende tømning, ændringer i antal eller størrelse på affaldsbeholdere, bestilling af poser til køkkenspandene etc. Det foregår via vores selvbetjening.

For at få adgang til selvbetjeningen skal den affaldsansvarlige aflevere sine kontaktoplysninger til os. Vi bruger også kontaktoplysningerne, hvis vi har nogle vigtige informationer, vi vil dele med jer.

Indsend kontaktoplysninger på affaldsansvarlig

Hvor får jeg grønne poser til madaffald?

Kontakt den affaldsansvarlige (fx vicevært, udlejer, bestyrelsesmedlem) i din boligforening for at få udleveret flere poser.

Du er også velkommen til at hente flere poser på genbrugsstationen på Firskovvej 7-9 eller hos vores Kundeservice på Firskovvej 38.

Hvilke krav er der til adgangsvej og indretning af standplads?

Det anbefales, at der maksimalt er 50 meter fra hoveddør til standplads. 

Ved indretning af standplads er det vigtigt at tænke på skraldemandens arbejdsmiljø. Det skal være 
let at komme til beholderne og let at trille dem til skraldebilen både sommer og vinter. Det vil sige, at
der skal være fri gennemgangs- og arbejdshøjde på mindst 2 m i højden og 1 m i bredden. Der skal også være plads til at vende beholderne samt at køre dem ud og ind, både på selve 
affaldsstandpladsen og i evt. port. 

Beholderne skal stå med min. 5 cm mellemrum og må ikke stå foran hinanden eller på anden måde ”i 
lag”. Dvs. der må ikke skulle flyttes rundt på beholderne for at kunne tømme dem. 

Tilgængelighed for renovatøren 
For at opnå effektiv og sikker tømning er det vigtigt, at skraldebilen skal kunne køre hen til beholderne, så der sikres den korteste mulige gangafstand mellem bil og standplads som muligt og har 
god plads til manøvrering. 

 • En renovationsbil kan efter lovens krav være op til 12 m lang og have en højde på 4 m. 
 • Køreveje og standplads skal være indrettet, så beholderen kan tømmes af en renovationsbil. Det betyder bl.a., at kørevejen skal være mindst 3,6 m bred samt dimensioneret til tung trafik. 
 • Renovationsbilen må som udgangspunkt kun bakke i forbindelse med en vending, fx ved en stikvej eller vendeplads. For at renovationsbilen kan bakke, skal der som minimum være 3,6 m i bredden, afrundede hjørner og en frihøjde på minimum 4 m. Hvor forholdene er til det, kan der accepteres en bakkelængde på op til 50 m.

Der gøres opmærksom på følgende krav til adgangsvejen til minicontainere: 

 • På tømmedagen skal beholderne være tilgængelige i gadeplan.
 • Din adgangsvej skal være jævn og bestå af et fast, plant underlag som fx beton, asfalt eller tætliggende fliser og må ikke være græs, løst grus, chaussesten eller perlesten. 
 • Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred og have en fri højde på min 2 meter. 
 • Der må ikke være trapper, bump, stigning eller fald på over 10 % (10 cm pr. meter). 
 • Der må højst være én havelåge eller port (min. fri bredde på 1 meter og min fri. højde på 2 meter), som skal kunne stå åben af sig selv. 
 • Der bør friholdes areal ift. brand; for nedgravede beholdere gælder 5 meter fra bygninger og affaldsskure gælder 7,5 meter.
 • Vejen skal være oplyst i den mørke tid.
 • Vejen skal være fri for is og sne (glatførebekæmpet) i vintermånederne.
 • Der må ikke holde parkerede biler, cykler eller andet, som blokerer vejen til beholderne
 • Særligt for etageejendomme med affaldsrum/skaktrum i kælderniveau; beholdere skal anbringes i terræn/gadeniveau på tømmedagen.
 • Ved indsamling af restaffald via affaldsskakte, skal restaffaldet placeres i beholdere eller andet fast indsamlingsmateriel forud for afhentning.