Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Vandledninger

Lyngby-Taarbæk Forsyning ejer over 200 km vandledninger. Det er et stort ned af ledninger, der sørger for at transportere grundvand til vandværket, hvor det bliver behandlet, og derefter sendt videre ud i ledningsnettet, helt ud til i hanerne hos kunderne.

Der findes forskellige typer vandledninger:

  • Transmissionsledninger – også kaldet transportledninger eller hovedvandledninger – er store ledninger, der fører drikkevandet frem til et større geografisk område.
  • Distributionsledninger er ledninger, der fører drikkevandet frem til kundens område.
  • Forsyningsledninger ligger typisk nede i vejen, hvor kunden bor.
  • Stikledninger går fra forsyningsledningen og til skelgrænsen hos den enkelte kunde.
  • Jordledninger er ledninger ejet af grundejerne.

Her kan du se en illustration over, hvem der ejer hvilke vandledninger, installationer og stophaner:

Illustration over vandledninger mm

FAQ om vandledninger

Hvilken del af ledningsnettet ejer jeg?

Stikledning på privat matrikel – kaldet jordledning: Den del af stikledningen (jordledningen), der går fra skelgrænsen og ind til din bolig, ejer du og har ansvaret for at vedligeholde. 

På jordledningen kan der være komponenter som f.eks. ventiler - og i nogle tilfælde også målerbrønde - og det er dig som kunde, der ejer både ledninger og komponenter. Det er derfor også dit ansvar, at de er tætte og funktionsdygtige.

Forsyningsledningen: Den store vandforsyningsledning, normalt placeret i vejen, er vores ansvar hos Lyngby-Taarbæk Forsyning. I alt har Lyngby-Taarbæk Forsyning 215 kilometer forsyningsledninger, som vi har ansvaret for at vedligeholde. 

Stikledningen på offentlig matrikel: Fra den store forsyningsledning og ind til skelgrænsen ved din grund går en stikledning, som er ejet af os.

 

Hvem ejer vandmåleren?

Vandmåleren er typisk placeret i din bolig og tilhører Lyngby-Taarbæk Forsyning. Men du er ansvarlig for installationen omkring måleren, og det er også dit ansvar at holde øje med vandmåleren for at opdage eventuelle brud eller lækager. Hvis selve måleren går i stykker, er det vores ansvar at udskifte den.

Hvis du bor i en lejlighed, er det typisk foreningen, der er kunde hos os i Lyngby-Taarbæk Forsyning. I så fald er der én måler til hele foreningens vandforbrug, som vi ejer.

Hvad gør jeg, hvis der er brud på en vandledning?

Er uheldet ude, skal du altid ringe til os på 72 28 33 60 – uanset om bruddet er på din eller vores ledning. Når du ringer, rykker vi ud og stopper vandtilførslen ved at lukke for ventilen (stophanen).

Hvis det er din ledning, der er brud på, skal du kontakte os, når den er repareret. Så kommer vi og åbner for stophanen, så du igen får vand. Det er kun Lyngby-Taarbæk Forsyning, der må betjene stophanen.

Hvis bruddet har medført et usædvanligt stort vandforbrug, kan du søge om fritagelse fra at betale vandafledningsafgift for den ekstra vandmængde. Det kræver dog, at det ekstra vand ikke er løbet i kloakken og at der er tale om et skjult brud.

Søg om fritagelse

Hvem reparerer og vedligeholder vandledningerne?

Vi udbygger, renoverer og fremtidssikrer løbende vores vandledningsnet, så vi opnår maksimal forsyningssikkerhed.

En del af ledningerne er efterhånden ret gamle – de ældste er over 100 år – og i de kommende år skal vi forny dem for at reducere utætheder i systemet og mindske vandtabet. Med nye ledninger forbedrer vi også drikkevandskvaliteten, bl.a. fordi vandet bruger mindre tid i ledningen, før det kommer frem til jeres vandhaner.

Er du grundejer, er det dit ansvar at reparere og vedligeholde ledningerne på din grund.