Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Kloaknettet

Lyngby-Taarbæk Forsyning ejer mere end 450 km kloakledninger. Det er et fint forgrenet net, der leder spildevandet til renseanlægget Mølleåværket, hvor det bliver renset, inden det bliver ledt ud i Øresund.

For at undgå oversvømmelser og brud på kloakledningerne renoverer og udvikler vi løbende kloaknettet. Det gør vi på baggrund af undersøgelser om nettets alder, belastning og tilstand.

Men der er også dele af kloaknettet, som du ejer.

Her kan du se en illustration over, hvem der ejer hvilke spildevandsledninger og andre installationer:

Illustration over spildevandsledninger mm.

FAQ om kloaknettet

Hvem ejer kloakledningerne?

De fælles spildevandsledninger: Hos Lyngby-Taarbæk Forsyning har vi ansvaret for de fælles spildevandsledninger i offentligt areal, der fører spildevandet videre til renseanlægget. Dette omfatter omkring 450 kilometer kloakledninger, som vi har ansvaret for at vedligeholde og opgradere.

Kloakdæksler og brønde – vejbrønde og vejriste: Kloakdækslerne, som ofte er placeret midt i vejen eller i fortovet, oven på brøndene til vores spildevandsledninger, er vores ansvar, mens vejbrønde og tilhørende vejriste ejes af kommunen og er deres ansvar at vedligeholde, herunder også at holde forbindelsen fra risten og ned til kloakken fri for blade mm. Er der tale om en privat fællesvej er det dog grundejeren, der har ansvaret for vejbrønde og vejriste.

Stikledning og skelbrønd: Den del af stikledningen, der går fra skelgrænsen og ind til din bolig, ejer du og har ansvaret for at vedligeholde. Du har også ansvaret for skelbrønden på din grund, og du skal sikre, at det altid er let at komme til den. Læg derfor ikke fliser ovenpå dækslet og plant heller ikke dækslet til. Hvis din kloak er stoppet, kan du tjekke, om der er vand i skelbrønden. Hvis brønden er fyldt med vand, er problemet sandsynligvis i vores del af kloaksystemet, og du skal kontakte os. Hvis brønden er tom, er problemet i dine kloakledninger, og du bør kontakte en autoriseret kloakmester for at løse problemet. 

Hvem renoverer kloaknettet?

Det er vores ansvar at passe og pleje kloaknettet i det offentlige areal, så det er velfungerende. Det er et arbejde, vi altid er i gang med. Er du grundejer, har du ansvaret for den del, der befinder sig på din grund.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har en 10-årsplan for renovering af kloaknettet.

En del af kloakledningerne er lagt i jorden for 60 – 100 år siden, og det betyder også, at de ikke altid er dimensioneret til at klare det tryk, der kan være på dem i dag. Både fordi der i dag bor flere mennesker i området, men også fordi mængden af regnvand i fremtiden bliver større.

Hvad gør jeg, hvis jeg ser vand komme op af et kloakdæksel?

Hvis der kommer vand op af de runde kloakdæksler, der ligger på offentlige veje og fortove, skal du ringe til os på tlf.: 72 28 33 60.

Hvad gør I for at sikre, at der ikke kommer oversvømmelser?

Vi vedligeholder og udvider kloaknettet, så det bliver klar til at kunne håndtere fremtidens øgede regnmængder. Nogle steder adskiller vi f.eks. regnvand fra spildevand for ikke at sende regnvand til rensningsanlægget og samtidig minimere risikoen for overbelastning af det almindelige kloaksystem.

Læs om klimatilpasningsprojekterne