Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Hvem er vi?

I Lyngby-Taarbæk Forsyning sørger vi for, at du har rent vand i hanen, at du kan komme af med dit affald og beskidte vand, og at det hele ender det rigtige sted.

Medarbejdere på Firskovvej 2

Vores kerneopgaver

 • Affald
  Vi henter alt det affald, som du og de andre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune skaber. Vi driver også den kommunale genbrugsstation, der er åben for alle.
 • Drikkevand
  En af vores vigtigste opgaver er at sikre rent drikkevand og en høj grad af forsyningssikkerhed for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.
 • Spildevand
  Vi sørger – blandt mange andre ting – for, at kloaknettet er i ordentlig stand, at vi er fremtidssikret i forhold til klimaforandringerne, og at spildevandet bliver renset grundigt og miljøvenligt på Mølleåværket, inden det bliver ledt ud i Øresund.

En bæredygtig forsyning

Vi vil gerne sikre, at Lyngby-Taarbæk også er et dejligt sted at bo for de kommende generationer, og derfor har vi en klar vision om at skabe bæredygtige forsyningsløsninger.

Det er ambitiøst, men det er vi også. Vi arbejder målrettet mod at blive så bæredygtige, som det er muligt. Allerede nu har vi gjort flere tiltag for at forbedre vores proceog sser - både på drikkevands-, spildevands- og affaldsområdet. Resultaterne er ikke til at tage fejl af. Vi er i den grad på vej. Vi har udvalgt tre af FN’s Verdensmål, som vi har særligt fokus på at understøtte, da de knytter sig til vores ansvarsområder. De kredser om temaerne natur, miljø, vand og ressourcer.

Når vi arbejder aktivt med FN’s Verdensmål, sætter vi barren for bæredygtighed, hvor den hører hjemme. Nemlig der, hvor vi bruger og bevarer ressourcer med respekt for miljø, klima og kommende generationer.

Rent vand og sanitet - Verdensmål 6

Verdensmål 6 sætter fokus på universel adgang til sikkert og rent drikkevand. 

FN's verdensmål 6 med teksten rent vand og sanitet. Blå baggrund og et hvidt glas med en dråbe i og en pil ned


Sådan arbejder vi med målet:

 • Vi fremtidssikrer vores drikkevandsressourcer ved at sikre vores kildepladser, det vil sige de steder, hvor vi pumper grundvand op. Vi beskytter f.eks. mod sprøjtegift.
 • Vi reducerer overløb og sikrer dermed større miljøbeskyttelse, så vandløb og søer kan opnå en god økologisk tilstand.
 • Vi passer på havmiljøet med vores spildevandsrensning, der takket være et ekstra rensetrin, er blandt de mest effektive i Danmark.
 • Vi tager flere vandprøver af vores drikkevand, end vi er forpligtet til – og de overholder alle vandkvalitetskravene. 
Ansvarligt forbrug og produktion – Verdensmål 12

Verdensmål 12 fokuserer på at reducere det aftryk, vores forbrug har på verden.

FN's verdensmål med teksten ansvarligt forbrug og produktion. Orange baggrund med et evighedssymbol, som symboliserer genanvendelse


Sådan arbejder vi med målet:

 • Vi målretter vores søgning efter lækager i ledningsnettet for at reducere vandspild. Indsatsen mod lækager har medført, at vi i 2023 fik tabet ned på 5,8 %, hvor det for nogle år siden  har været over 10 %. 
 • Vi arbejder for at genanvende mere affald, så det bliver en ressource i stedet for skrot.
Klimaindsats – Verdensmål 13

Arbejdet med verdensmål 13 har i to spor: at nedbringe vores CO2-emissioner og at arbejde med klimatilpasning.

FN's verdensmål 13 med teksten klimaindsats. Grøn baggrund med et hvidt øje, hvor pupillen er en jordklode.


Sådan arbejder vi med målet:

 • Vi klimatilpasser effektivt, fx ved at bygge regnvandsbede og forsinkelsesbassiner, for at sikre borgerne bedre mod oversvømmelser ved skybrud og reducere antallet af overløb med fortyndet spildevand.  
 • I 2021 blev Ålebækken Ruinpark indviet som et rekreativt område, der samtidig fungerer som et stort klimatilpasningsanlæg.
 • I har i 2023 energieffektiviseret Mølleåværket, etableret vertikale solceller på vores grønne sedumtag som de første i Danmark. Vi omlægge til grøn energiproduktion og -forbrug, der hvor det giver mening og er er muligt.

Læs om klimatilpasningsprojekter

Lokalt samfundsansvar

Lyngby-Taarbæk Forsyning er til for kunderne. Derfor er det en kerneopgave for os, at informere dig om, hvad vi foretager os.

Men kommunikationen skal helst gå begge veje og være en dialog. For med tilbagemeldinger fra dig og de andre kunder, der tænder for vandhanerne, trækker ud i toiletterne og fylder skraldespandene får vi en indsigt, der er unik og uundværlig. Og det er med til at gøre os til et endnu bedre forsyningsselskab for dig.

Vi stræber efter en åbenhed i lokalsamfundet, hvor vi sammen med dig og vores andre kunder, kan løfte det fælles samfundsansvar. Samtidig med at vi leverer forsyningsservice på højeste niveau.

Det gør vi, når:

 • Vi har etableret et besøgsvandværk, hvor skoleelever og studerende kan komme på besøg og tage prøver, som de kan bruge i deres studier.
 • Vi har virksomhedspraktikanter, studentermedhjælpere og specialestuderende.
 • Vi arbejder målrettet på at udbygge vores netværk og relationer til uddannelses- og studieinstitutioner.
 • Vi  selv står for håndteringen af alle kundehenvendelser og ekstern kommunikation.
 • Vi gennemfører løbende kundeundersøgelser, som bidrager med vigtig indsigt ift. borgernes behov.

Vi opfører os ordentligt

For os er ordentlighed en kerneværdi. Og vi gør alt for, at vores leverandører og andre, der er i berøring med Lyngby-Taarbæk Forsyning, føler sig trygge og fair behandlet. Derfor har vi et kodeks for, hvordan vi opfører os. Det kan du læse mere om i vores politik om ”professionel forretningsadfærd”.