Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Regnvand og overløb

Klimaforandringerne gør, at vi i Danmark får mere regn og flere kraftige regnskyl. Når der falder meget regn, kan både kloaksystem og renseanlæg have svært ved at følge med og der kan ske oversvømmelser.

En stor del af kloakledningerne i Lyngby-Taarbæk er 60-100 år gamle. Dengang var byen ikke så udbygget som nu, og regnmængderne var mindre. Derfor er der en del kloakledninger, der ikke er dimensioneret til den nuværende situation, og det betyder, at der til tider opstår oversvømmelser og overløb.

Det er vigtigt, at vi får reduceret antallet af disse hændelser med oversvømmelser og overløb, og vi er derfor i gang med en række klimatilpasningsprojekter.

 

FAQ om regnvand og overløb

Hvad er overløb?

Overløb er en nødforanstaltning, når kloaksystemet ikke har kapacitet til at rumme vandmængderne i forbindelse med de store regnskyl. Vandet i kloakken bliver derfor udledt uden at komme igennem alle rensetrin i rensningsanlægget, hvilket betyder, at vandet potentielt er sundhedsskadeligt.

Ved overløb er der typisk 8-10 gange mere regnvand end spildevand i kloakken.

 

Hvad betyder klimatilpasning?

Klimatilpasning er foranstaltninger, der skal fremtidssikre f.eks. forsyningsnettet imod klimaforandringer.

I Lyngby-Taarbæk Forsyning har vi mange typer projekter, der skal forbedre og optimere vores kloaknet. Vi renoverer og udbygger det løbende, men det er praktisk ikke muligt at bygge kloakker, der kan rumme ethvert regnskyl. Samtidig er der grænser for, hvor meget spildevand renseanlægget Mølleåværket kan klare.

For at reducere overløb og oversvømmelser er det derfor vigtigt, at regnvandet bliver bremset og tilbageholdt under kraftige regnskyl, fx ved hjælp af:

 • Kloakseparering
  De fleste steder løber regnvand og spildevand i samme ledninger. Ved at skille de to ad minimeres risikoen for oversvømmelser og overløb, og regnvandet kan sendes ud i naturen uden rensning.
 • Forsinkelsesbassiner
  Store bassiner der kan rumme regn- eller spildevand. Fra forsinkelsesbassinerne sendes vandet videre mod renseanlægget, når der igen er kapacitet.
 • LAR – Lokal afledning af regnvand
  Ved at lade regnvand sive ned i jorden eller fordampe aflastes kloaknettet.

Læs om vores klimatilpasningsprojekter

Hvad kan jeg selv gøre?

Som husejer kan du også gøre en forskel i forhold til at forebygge oversvømmelser og overløb, da en stor del af regnvandet falder på private grunde. Når regnvandet på din grund bliver ledt udenom kloaksystemet, belaster det hverken kloak eller renseanlæg. Der er mange løsninger i forskellig skala, når det kommer til at håndtere regnvandet på din grund.

Hold øje med at kloakken ikke er tilstoppet. Et tegn på, at den er det, er, at vandet er længere tid om at løbe væk end normalt.

Få evt. lavet et klimatjek af din bolig. Læs mere om klimatjek på klimatilpasning.dk

Mindre løsninger

Du kan opsamle regnvand i en tønde og bruge det til havevanding, eller du kan etablere grønne tage, regnbede og bruge gennemtrængelige belægninger i din indkørsel eller på terrassen. 

Installer også en kontraventil. Den sikrer, at regn- og kloakvand ikke løber baglæns og dermed ind i dit hus.

Større løsninger

Hvis du bor i et område med separering af regn- og spildevand, kan du koble dit regnvand på regnvandsledningerne i vejen.

Hvis du bor i et område med fælleskloak, hvor regnvandet bliver blandet med spildevand, kan du få tilbagebetalt 40 % af tilslutningsbidraget, hvis du selv håndterer alt regnvand fra din grund. Det svarer til ca. 24.000 kr.

Større projekter med lokal afledning af regnvand kaldes også LAR. Der er flere måder at gøre det på, men fælles for løsningerne er, at vandet enten siver ned i jorden og bliver til grundvand eller fordamper.

Læs mere om LAR på laridanmark.dk

Hvordan får jeg en LAR-løsning?

 1. Tjek med kommunen, om du bor i et fælleskloakeret område – altså hvor spildevand og regnvand løber i samme ledning – og om jorden er egnet til nedsivning.
  Lyngby-Taarbæk Kommune
 2. Få en kloakmester til at vurdere:
  • Om det er muligt at frakoble regnvandet
  • Hvad det vil koste
  • Om din have er egnet til nedsivning
 3. Søg kommunen om nedsivningstilladelse.
 4. Anlæg din LAR-løsning.
 5. Få en autoriseret kloakmester til at frakoble alt regnvandet og sætte en prop i afløbet til kloakken.
 6. Få Lyngby-Taarbæk Forsyning til at skal syne og godkende arbejdet inden tildækning.
 7. Søg Lyngby-Taarbæk Forsyning om refusion af tilslutningsbidraget. Refusionen udgør 40 procent af tilslutningsbidraget, hvilket svarer til omkring 24.000 kroner. Du finder blanket og yderligere beskrivelse af kravene her.
  Ansøgning om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget