Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Privatlivspolitik

Behandling af persondata i Lyngby-Taarbæk Forsyning-koncernen

I Lyngby-Taarbæk Forsyning-koncernen lægger vi vægt på, at vores kunder er trygge ved den måde, vi behandler personoplysninger på, og at det sker i fuld overensstemmelse med lovgivningen.

Vi indsamler og behandler personoplysninger som f.eks. navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer samt oplysninger om forbrug og e-mailkorrespondance m.v.

Det gør vi for at kunne levere vand, håndtere spildevand og hente affald samt for bedst muligt at kunne administrere dit kundeforhold. 

Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S omfatter nedenstående selskaber:

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S CVR-nr.: 29 81 59 09
Lyngby-Taarbæk Affald A/S CVR-nr.: 32 29 27 47
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S CVR-nr.: 32 29 27 71
Lyngby-Taarbæk Vand A/S  CVR-nr.: 32 29 27 63
Mølleåværket A/S  CVR-nr.: 33 37 61 46

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er det eneste bemandede selskab i Lyngby-Taarbæk Forsyning-koncernen og behandler personoplysninger om kunder på vegne af alle selskaberne. I kraft heraf kan Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S både være dataansvarlig og databehandler af personoplysninger. 

F.eks. er Lyngby-Taarbæk Vand A/S dataansvarlig og Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S databehandler for koncernens kunder, der får leveret vand. 

De personlige oplysninger, du afgiver til os, behandles fortroligt og til det formål de er indsamlet. Oplysninger videregives også kun indenfor dette formål eller med dit samtykke til andet formål, og det sker altid med instruks om lovpligtig databeskyttelse. Denne privatlivspolitik gælder for kunder i samtlige ovennævnte selskaber.

Du kan til enhver tid få oplyst eller rettet i de personoplysninger, Lyngby-Taarbæk Forsyning har registreret om dig, ved at rette henvendelse til os på enten e-mail: forsyning@ltf.dk eller pr. post til adressen:

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Hjortekærbakken 12
2800 Kgs. Lyngby

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig. 

Når du er kunde hos os, behandler vi de oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere den service, du har krav på. Det drejer sig om følgende: 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer (mobil, fastnet, arbejde)
 • E-mailadresse 
 • Eventuelt CPR-nummer eller CVR-nummer
 • Vandmålernummer
 • Kundenummer
 • Oplysninger om boligforhold og -type
 • Oplysninger om affaldsbeholdere
 • Billeder af vandmåler i forbindelse med aflæsning, forhindringer, vandskade/udbedringer og ansøgning om refusion.
 • Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning oplyses en gang årligt af dig eller hyppigere via fjernaflæsning.
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 • Eventuelle e-mails og korrespondancer med os, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Eventuelle statistiske afvigelser
 • Oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er persondataforordningen, inddrivelsesloven, regnskabsloven, databeskyttelsesloven og forsyningsloven. 

Nedenfor kan du se, på hvilke grundlag vi behandler dine oplysninger og til hvilket formål.

Oprettelse, administration og vedligeholdelse af kunder:

Vi benytter dine oplysninger til løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.  

 • Behandlingsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for overholdelses af en retlig forpligtelse) og lige tilfælde litra f (behandlingen er nødvendig for overholdelse af legitime interesser)

Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

 • Dette er f.eks. tilfældet, når Lyngby-Taarbæk Forsyning på grund af ønsket om at optimere drift og opnå ressourcebesparelser, anvender fjernaflæste målere til hyppigere indsamling af data, end blot til afregningsformål. Behandlingsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Hvis du har givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil du kunne modtage henvendelser via e-Boks, udbetaling via NemKonto og logge på selvbetjening med MitID. Desuden kan vi sikre korrekt identifikation af dig og dermed øge sikkerheden. 

 • Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil der kun ske den behandling af CPR-nummeret, som samtykket omfatter, hvilket følger af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2. 

SMS-service

Du kan tilmelde dig SMS-service i forbindelse med varsling ved kontrol af målere, midlertidig lukning for vand samt i forbindelse med vores selvbetjeningsportal til tjek af vandforbrug, afhentning af affald og til at kunne anvende genbrugsstationen uden for åbningstiden.

 • Behandlingsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.

Afdragsordninger

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.

Behandlingsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.

Lovovertrædelse

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.

Behandlingsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra d. 

Inddrive fordringer

 • Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6, sker det med det formål at inddrive fordringer.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os om det, eller vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Vi beder dig også selv sørge for, at de oplysninger, som vi har registreret på dig, er korrekte.

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Lyngby-Taarbæk Forsynings forpligtelser over for dig som kunde og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe det er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en sag, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.
Overladelse af personoplysninger mellem koncernforbundne selskaber kan blandt andet ske med henblik på kundeoprettelse, fakturering, kundeadministration og andre administrative forhold og lignende.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning af oplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Ret til indsigt i personoplysninger

På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Lyngby-Taarbæk Forsyning behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Lyngby-Taarbæk Forsyning via kontaktoplysningerne nævnt i starten af privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de oplysninger, som Lyngby-Taarbæk Forsyning behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Lyngby-Taarbæk Forsyning er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Lyngby-Taarbæk Forsyning kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til Lyngby-Taarbæk Forsyning og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Lyngby-Taarbæk Forsynings behandling af dine persondata, hvis behandling af dine data sker efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Lyngby-Taarbæk Forsyning, jf. persondataforordningens artikel 21.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst i privatlivspolitikken til at sende din indsigelse til Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Er din indsigelse berettiget, vil Lyngby-Taarbæk Forsyning ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Lyngby-Taarbæk Forsynings behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk