Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu
Regnvandsbassiner

Nye regnvandsbassiner på Lundtoftegårdsvej

Lyngby-Taarbæk Forsyning planlægger at anlægge to nye regnvandsbassiner på Lundtoftegårdsvej. Bassin Nord (BAN) og Bassin Syd (BAS).

Hvorfor regnvandsbassiner?

Danmark får i fremtiden mere ekstremt vejr. Der kommer mere regn om vinteren og flere kraftige regnskyl om sommeren. De fleste kommuner er i fuld gang med at forberede sig til den ekstra mængde nedbør. Klimatilpasning foregår både under jorden med opdaterede ledningsnet og over jorden med grøfter og regnvandsbassiner, der skal sikre, at vi undgår oversvømmelser og overbelastning af vores afløbssystem. 

Tidsplan og VVM-redegørelse

Som en del af KALC-projektet vil der blive lavet en VVM-redegørelse, og her vil projektet om regnvandsbassin Nord (BAN) også indgå. Opstarten af anlægsarbejdet er afhængig af kommunens godkendelse af denne redegørelse. Sker dette efter den lagte tidsplan, forventes anlægsarbejdet for bassin Nord påbegyndt i august 2023 og afsluttet ultimo 2025.

Projektet om regnvandsbassin Bassin Syd (BAS) er ikke fundet VVM-pligtigt, og vi forventer at anlægsarbejdet kan igangsættes januar 2023 med forventet afslutning medio 2023.

Miljøvurderinger bidrager til, at der træffes oplyste og miljømæssigt bedre beslutninger. Et væsentligt led i processen er offentlige høringer, inden den endelige beslutning træffes.

Hvad er en VVM-redegørelse?

En VVM-redegørelse, også kaldet VVM-undersøgelse, er en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Som udgangspunkt skal der altid gennemføres en screening af planen, programmet eller projektet inden der tages beslutning om en egentlig udarbejdelse af en miljøvurdering forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt. En miljøvurdering giver ikke i sig selv svaret på om planen, programmet eller projektet skal gennemføres, men den sikrer, at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger, og den giver et overblik over konsekvenserne af forskellige alternative mulige løsninger.

Bassin Nord (BAN)

BAN_bredt_billede

Bassin Nord kommer til at bestå af to åbne sammenhængende forsinkelsesbassiner og et underjordisk bassin. De placeres ved krydset mellem Lundtoftegårdsvej og Lundtoftevej.

Sådan kommer Bassin Nord til at se ud
Det åbne regnvandsbassin anlægges med en overflade af græs på en bund af muld, og det etableres med en membran, der sikrer, at regnvandet ikke siver ned i jorden i de perioder, hvor det er fyldt med vand.

Bassinet tilplantes med udsået græs og engblanding på kronekanten samt en græsbeklædning i selve bassinet. I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune plantes der træer og buske i området.

Bassin Nord beplantes og designes i øvrigt under hensyntagen til områdets nuværende karakter, som grønt.

Oversigt over de to bassiner i Bassin Nord
BAN Oversigt

View 1 – set fra motorvejsafkørslen mod nord i retning Lundtoftegårdsvej

Klimasikring Bassin Nord
Nuværende udseende af terrænet

 
Klimasikring Bassin Nord
Fremtidigt udseende af Bassin Nord

 
Klimasikring Bassin Nord
Fremtidigt udseende af Bassin Nord med vand
View 2 – set fra Lundtoftegårdsvej i retning nord 
Klimasikring Bassin Nord
Nuværende udseende af terrænet

 
Klimasikring Bassin Nord
Fremtidigt udseende af Bassin Nord

 
Klimasikring Bassin Nord
Fremtidigt udseende af Bassin Nord med vand
View 3 – set fra Lundtoftegårdsvej i retning syd
Klimasikring Bassin Nord
Nuværende udseende af terrænet

 
Klimasikring Bassin Nord
Fremtidigt udseende af Bassin Nord

 
Klimasikring Bassin Nord
Fremtidigt udseende af Bassin Nord med vand
View 4 – set fra terrænet mod syd/øst med Lundtoftegårdsvej i baggrunden
Klimasikring Bassin Nord
Nuværende udseende af terrænet

 
Klimasikring Bassin Nord
Fremtidigt udseende af Bassin Nord

 
Klimasikring Bassin Nord
Fremtidigt udseende af Bassin Nord med vand

Sådan vil Bassin Nord komme til at fungere
Regnvandsbassinet BAN vil komme til at ligge synligt i terrænet og fungere som et stort bassin. Det vil normalt være tørt. Bassinet vil komme til at kunne rumme 1.900 m3 regnvand. Det underjordiske bassin vil skulle rumme yderligere 2.200 m3.Ved meget kraftig regn vil bassinerne blive fyldt, hvilket sikrer, at det normale ledningssystem til regnvand ikke overbelastes. Når der igen er kapacitet i systemet, vil regnvandsbassinerne blive tømt automatisk. Ved fuld anvendt kapacitet vil bassinet have en tømmetid på maksimalt 24 timer. I dag ledes regnvandet i Lundtoftegårdsvej ned til grøften ved Arnes mark.

I det fremtidige scenarie vil regnvandet ledes igennem bassinerne videre i en tunnelledning til Dybendal Værk, som vil blive ombygget, så det i fremtiden via et aktivrensningsanlæg vil kunne rense regnvandet. Herefter ledes det rensede regnvand ud i Øresund.

Regnvandsbassinet BAN er dimensioneret i forhold til den samlede mængde regnvand, man forventer at få i fremtiden. Også ombygningen af Dybendal Værk tager højde for de øgede mængder regn, der på sigt skal håndteres.

Bassin Syd (BAS)

BAS bredt billede

Bassin Syd (BAS) vil bestå af ét åbent forsinkelsesbassin, som vil blive placeret ved krydset mellem Lundtoftegårdsvej og Klampenborgvej. Fra bassinet vil der pumpes regnvand videre til Bassin Nord, hvorfra det vil løbe videre mod Dybendal Værk, som vil blive ombygget, så det i fremtiden via et aktivrensningsanlæg vil kunne rense regnvandet. Herefter ledes det rensede regnvand ud i Øresund.

Sådan kommer Bassin Syd (BAS) til at se ud
Regnvandsbassin Syd (BAS) vil blive anlagt som et grønt bassin med græsbeklædt bund og brinker. Adgangsvejen vil anlægges med græsarmeringssten. Bassinet vil blive placeret og udformet, så vi forsat respekterer områdets karakter med grøn beplantning.

Oversigt over Bassin Syd
BAS Oversigt
View A – set fra Lundtoftegårsdvej mod syd/øst
BAS View A original

Fremtidigt udseende af Bassin Syd

 
BAS View A vand

Fremtidigt udseende af Bassin Syd med vand

View B – set fra cykelsti mod nord

BAS View B vand

Fremtidigt udseende af Bassin Syd

View C – set fra fremtidig adgangsvej mod syd
BAS View C original

Nuværende udseende af terrænet

 
BAS View C vand

Fremtidigt udseende af Bassin Syd

Sådan vil Bassin Syd (BAS) komme til at fungere
Regnvandsbassinet BAS vil komme til at ligge synligt i terrænet og fungerer som et stort bassin, der kan rumme 570 m3 regnvand. Det vil være nødvendigt at udvide bassinet med et underjordisk bassin på 50 m3, da der er kommet yderligere regnvand fra et ny udstykket boligområde.

Det daglige regnvand vil løbe igennem det underjordiske bassin, og i perioder med store regnmængder vil regnvandet stige op i regnvandsbassinet på terræn. Herefter vil regnvandet blive pumpet videre til Bassin Nord, hvorefter det løber videre til Dybendal værk. Ved fuld anvendt kapacitet vil bassinet have en tømmetid på maksimalt 24 timer.

For at undgå nedsivning til grundvandet, vil der blive etableret en membran under bassinerne, som aktiveres i perioder med store mængder regn.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet eller arbejdet med klimatilpasning, kan du kontakte:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed
Mail: vand@ltk.dk
Tlf. 45 97 30 00

Lyngby-Taarbæk Forsyning
Mail: forsyning@ltf.dk
Tlf.   72 28 33 60