Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Hvis du selv ønsker at håndtere regnvandet på din matrikel – for eksempel ved at etablere en faskine – kan du søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget hos Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Først skal du dog søge om nedsivningstilladelse hos Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

Der er en række krav, der skal opfyldes, for at indtræde i ordningen:

  • Ordningen omfatter kun grundejere i fælleskloakerede oplande – altså hvor spildevand og regnvand løber i samme ledning – og hvor jordbundsforholdene tillader det. Dog kan Lyngby-Taarbæk Forsyning godkende delvis udtræden i separatkloakerede oplande, hvis forsyningen har en fordel af det.
  • Ordningen gælder kun ved fuld afkobling. Dog kan Lyngby-Taarbæk Forsyning i særlige tilfælde dispensere og tillade, at regnvand fra små arealer som kælderskakte og lignende ledes til kloak.
  • Der må ikke etableres overløb fra faskine/regnbed til kloak.
  • Frakobling af og afpropning mod afløbssystemet skal udføres af en autoriseret kloakmester og skal synes og godkendes af Lyngby-Taarbæk Forsyning inden tildækning.

Ordningen gælder fra den 18. december 2014, hvor spildevandsplanen blev godkendt.

 

Tilbagebetalingens størrelse

For boligejendomme med op til fem boligenheder vil tilbagebetaling ske med 40 procent af tilslutningsbidraget pr. boligenhed.

For større boligejendomme og for erhvervsejendomme vil tilbagebetaling ske ud fra en konkret vurdering og højst med de faktisk anvendte udgifter til regnvandsanlægget på grunden.

Den konkrete vurdering og aftale om størrelsen af tilbagebetalingsbeløbet eller en evt. fordeling af anlægsudgifter skal ske gennem tæt dialog mellem bygherren og/eller dennes rådgiver og Lyngby-Taarbæk Forsyning allerede i idé- og projekteringsfasen.

Tilbagebetaling kan kun ske ved dokumentation for det udførte arbejde og de faktiske udgifter.

 

Husk at søge om tilladelse

En forudsætning for tilbagebetaling er, at du har fået en nedsivningstilladelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune – læs mere på kommunens hjemmeside. På hjemmesiden er der også et oversigtskort, der viser, hvor jordbunden egner sig bedst til nedsivning af regnvand.

Du skal udfylde og printe dette skema for at søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.
Du sender skemaet til:

Lyngby-Taarbæk Forsyning
Hjortekærbakken 12
2800 Kgs. Lyngby