fbpx

Spørgsmål og svar

Herunder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du kan have til projektet ‘Klimatilpasning i Hummeltoft- og Buskevejskvarteret’. Vi samler løbende spørgsmål og tilføjer dem til listen.

Klik på et spørgsmål for at se svaret.

 

Der klimatilpasses på mange forskellige måder i hele Danmark i øjeblikket. Det skyldes, at vi allerede nu kan se klimaændringer: hyppigere og mere voldsomme regnskyl samt flere egentlige skybrud, og alt dette sætter det eksisterende kloaksystem under pres. Det medvirker til flere overløb med blandet spildevand og regnvand til naturen, og det vil kun blive værre fremadrettet i takt med, at klimaet forandres.

Regnvandsprojektet på Hummeltoften indgår i Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan. Det er vigtigt at sætte gang i projektet nu, fordi der allerede i dag er oversvømmelser ved kraftig regn, og der udledes blandet spildevand og regnvand til naturen. Det er ikke kun et fremtidsscenarie.


Nej, desværre ikke. Ved ekstremt store regnskyl vil der også i fremtiden være risiko for oversvømmelser, men risikoen reduceres markant.


Detaljerne i projektet er endnu ikke på plads.

I sensommeren 2020 udfører vi forskellige forundersøgelser i området – fx opmålinger, undersøgelse af eksisterende kloaksystem, undersøgelse af jordbundsforhold med mere.

Selve anlægsarbejdet med etablering af det nye regnvandssystem går i gang i begyndelsen af 2021, og vi forventer at det varer cirka 1½ år.


Der vil være perioder med vejspærringer, så bilister og andre trafikanter skal finde alternative ruter. Der vil være øget støv og jord på vejene i anlægsperioden, og måske vil det også betyde, at vi bliver nødt til at flytte busstoppesteder og omlægge bussernes ruter, når der skal graves op. I perioder vil der være begrænset adgang til indkørsler, hoveddøre og parkeringspladser, men vi vil forsøge at begrænse generne mest muligt.

Detaljerne for de enkelte veje vil blive meldt ud i god tid inden, der sker noget. Og på et informationsmøde, der afholdes inden arbejdet begynder, vil vi fortælle mere om det.
Vejspærringer med mere vil blive meldt ud minimum 1 uge før på vores hjemmeside.


Arbejdet kommer generelt til at ske i vejarealerne. I Buskevejskvarteret er vejene ganske smalle, og arbejdet vil der komme tæt på husene, og det samme gælder for arbejdet med at lægge rør i stien mellem Hummeltoftevej og Hummeltoften.

Arbejdet foregår med gravemaskine og på normal vis for sådanne kloakarbejder, og påvirkningerne af ejendomme vil ikke være større end, hvad de er beregnet til at kunne klare.

Inden vi går i gang i området, vil vi foretage en udvendig bygningsregistrering af ejendommene i området. Ved bygningsregistreringen tager vi billeder af eventuelle skader på husene, før anlægsarbejdet går i gang. Vi vil også sætte vibrationsmålere op på udvalgte ejendomme i området under anlægsarbejdet. De måler, om husene mod forventning bliver udsat for skadelige rystelser.


Efterhånden som vi arbejder os igennem området, vil det opgravede område blive genetableret. Lyngby-Taarbæk Forsyning er forpligtet til at retablere området til samme standard, som det var ved opstart af arbejdet.

Vi indgår aftaler med kommune, grundejerforeninger eller evt. vejlaug, inden vi sætter arbejdet i gang og dokumenterer vejenes stand. Lyngby-Taarbæk Forsyning må kun reetablere den del af vej og fortov, der er berørt af arbejdet, men der kan dog eventuelt indgås aftaler om yderligere arbejde på vejene for kommunens/beboernes egen regning, når der alligevel skal graves og lægges ny belægning.


Projektet er en del af Lyngby-Taarbæk Forsynings indsats for at klimatilpasse kloaknettet i kommunen.
Derfor betales det nye regnvandssystem af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Men da vi er en brugerfinansieret virksomhed, får vi vores indtægter gennem taksterne, så i sidste ende er det vores kunder – borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune – der via regningen betaler for investeringerne i kloaknettet.

Det er også Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave at ændre tilslutningen af vejenes rendestensbrønde, så de fremover leder regnvandet fra vejene til det nye regnvandssystem i stedet for til det nuværende fælles kloaksystem.
Rendestensbrønde og rør fra disse frem til hovedledningen tilhører generelt vejene, og derfor må Lyngby-Taarbæk Forsyning kun betale for at udskifte disse i det omfang, at det er nødvendigt for at koble dem over på det nye regnvandssystem. Ønskes rendestensbrønde eller rør skiftet udover, hvad der er nødvendigt for Lyngby-Taarbæk Forsyning, er det kommunen/grundejere, der som ejere af vejafvandingen skal afholde den ekstra udgift.


Som del af projektet fører Lyngby-Taarbæk Forsyning et nyt regnvandsrør ind til ejendomsskel for de grundejere, som ønsker at bidrage med at få alt deres regnvand på matriklen flyttet over på det nye regnvandssystem. Grundejeren skal selv afholde alle udgifter til det, som foregår på privat grund.

Hvis du har planer eller ønske om at lave større ændringer i din have, fx omlægge indkørsel, ændre/renovere kloak eller vandstik, bygge om eller til, skifte tag, tagrender mv., så opfordrer vi dig til at overveje, om ikke du samtidig skal få ændret dit kloaksystem på grunden, så regnvandet kommer væk fra spildevandskloakken og over på det nye regnvandssystem.

Vi håber, at nogle grundejere ønsker at få flyttet regnvandet over på det nye regnvandssystem, og vi vil blandt andet fortælle mere om mulighederne på et informationsmøde i efteråret 2020.